تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 12 آبان ماه 1399

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 10 آبان ماه 1399

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) :15 آبان ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 27 آبان ماه 1399